Stadgar

§1. GRUNDBESTÄMMELSER:

Mom.1. Organisationens fullständiga namn är Somaliland Nordic Relief (SNR).

Mom.2. Somaliland Nordic Relief (SNR) är en ideell och biståndsförening.

Mom.3.  SNR är parti- politisk obunden.

Mom.4. SNRs huvudsäte är Örebro.

 

§2. MÅLSÄTTNING

SNR har som målsättning:

 • Att samla material och utrustning för hälsovården/skolorna och skicka dem till Somaliland.
 • Att vara informationsskälla för somalier från Somaliland  samt att skapa internationella nätverk.
 • Att delta försoningsprocessen och förebygga konflikter i Somaliland.
 • Att delta landets återuppbyggandet.

§3. MEDLEMSKAP 

Mom.1. Man äger rätten att ansöka medlemskap i SNR om man uppfyller följande krav:

 • Man skall vara intresserad av att delta återbyggandet av Somaliland.
 • Man skall ansöka medlemskapet skriftligt.
 • Man skall betala medlemsavgift.

§4. ÅRSMÖTE

Mom.1. Årsmötet är SNRs högsta beslutande organ.

Mom.2. SNRs ordinarie årsmöte hålls en gång om året.

Mom.3. Extra årsmöte kan förekomma vid behov.

Mom.4. Kallelse till årsmötet skall utsändas till varje medlem senast 3 veckor före årsmötet.

Mom.5. På ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas: 

 • SNRs ordförande öppnar mötet.
 • Val av ordförande till mötet.
 • Val av protokollförare för mötet.
 • Val av 2 justeringsman för mötet vilka jämte ordförande justera protokollet.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Styrelse, verksamhetsberättelse, kassaberättelse avseende det gångna året.
 • Revisionsberättelse.
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelse.
 • Fastläggande av verksamhetsplan och budget för kommande mandatperiod av ett år.
 • Val av ordförande på ett år.
 • Val av övriga styrelse ledamöter för ett år.
 • Val av 2 revisorer.
 • Beslut om medlemsavgift.
 • Övriga frågor.

§5. EXTRA ÅRSMÖTE

Mom.1.  Extra årsmöte kan förekomma vid behov.

Mom.2. Extra årsmöte sammankallas av styrelse eller revisorer eller 2/3 av SNRs medlemmar.

Mom.3. Kallelse till extra årsmöte utfärdas minst tre veckor före mötet.

§6. STYRELSE

Mom.1.  Styrelsen är föreningsverkställande organ.

Mom.2. Styrelsen skall förvalta SNRs tillgångar och verksamhet.

Mom.3   Styrelsen skall sammanträda en gång i kvartalet.

Mom.4   Styrelsen är beslutför när kallelsen skickas till samtliga ledarmöter och 2/3 av dess                                       medlemmar är närvarande.

Mom.5. Styrelsen väljs på ordinarie årsmötet.

Mom.6. Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötets fastställd tur ordning

Mom.7. Styrelsens extramöte kan samman kallas av ordföranden eller majoriteten av ledamöter beslutar.

Mom.8. Styrelsen är beslutfört då minst 2/3 av ledamöterna är närvarande. Beslutet fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Mom.9. Vid styrelse sammanträde skall föras protokoll, vilket skall justeras av ordföranden samt en justerare.

Styrelsen skall ha följande sammansättning:

 • Ordförande
 • Viceordförande
 • Sekreterare
 • Kassör samt andra ledamöter.
 • Är org. och styrelsens ordförande.
 • Vid lika röstetal i styrelse möte har ordföranden utslagsröst.
 • I brådskandefall kan ordföranden fatta beslut utan dröjsmål men beslutet skall för att äga giltighet presenteras inför styrelsens första möte.
 • Är ansvarig att skicka kallelse till styrelse och allmänna möte.
 • Är skyldig att föra protokoll vid alla möten och förhandlingar.
 • Är ansvarig för organisationens korrespondenser.
 • Är vidare ansvarig för att bevara och arkivera alla av organisationens in och utgående skrivelser.

Styrelsen skall ha följande befogenheter:

Ordföranden:

Sekreteraren:

Kassören:

 • Är ansvarig för kontrollen av organisationens all inkomster och utgifter.
 • Är ansvarig att bevara och arkivera all verifikationer och kvitton.
 • Är vidare ansvarig att var tredje månad tillställa styrelsen en detaljerad ekonomisk rapport samt vid årsmötet lämna en detaljerad kassaberättelse.

§7. EKONOMI

Mom.1. Räkenskaps år omfattar med kalender år 1 januari till 31 december.

Mom.2. Organisationen har egen postgiro/bankkonto och firmatecknare är kassören, tillsammans med ordföranden eller sekreterare och inga medel får utbetalas till något ändamål utan styrelsebeslut. Är någon av dessa bortrest får denne ge fullmakt till annan styrelseledamot.

Mom.3. Revisorerna har rätt att när som helst ta del av räkenskaper och protokoll. Inför årmöte skall revisorerna till handanhålla en revisionsberättelse, där det skall framgå om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

Mom.4. Organisationens intäkter skall i första hand sätts in organisationens konto.

§8. REVISION

Mom.1. För ekonomisk granskning av styrelsen samt förvaltningsarbete skall org. medlemmar utse 2 revisorer.

Mom.2.  Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en månad före ordinarie årsmöte.

Mom.3.  Räkenskapsår omfattar med klanderåret 1 januari till 31 december.

Mom.4. Revisorer skall utföra granskningen minst en gång om året.

Mom.5.  Revisorer är sanningsenlighet ansvariga för revisionsberättelse.


§9. STÄMPEL 

Mom.1. SNR har sin egen stämpel med organisations namn, en stämpel förvars av sekreteraren och en av ordföranden.

§10. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar sker genom att ett ordinarie årsmöte beslutar. Förslag till ändringen skall skriftligt och detaljerad skickas till org. medlemmar minst tre veckor före årsmötet. Stadgeändring sker på majoritetsbeslut av 2/3 av närvarande medlemmar.

§11. UTSLUTNING

Medlemmarna som inte betalar medlemsavgiften eller på något sätt motarbetar SNRs mål skall fråntas sitt medlemskap. Fråga om utslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inför styrelsen. Medlemmarna skall besvara beslutet om utslutningen senast 30 dagar efter att han/hon fått utslutnings beslutet.

§12. UPPLÖSNING

SNR upplöses om SNRs medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöte beslutar det. Beslutet måste fattas med (¾) tre fjärde dels majoritet vid både årsmötena.

Vid beslut om SNR upplösning skall dess tillgångar efter det att alla skulder blivit betalda överlämnas till Somaliland närmaste hjälporganisation vilket medlemmarna måste godkänna.

Denna stadgar godkändes av organisations medlemmar vid extra årsmöte som ägdes rum i Örebro den 31 december 2000.

Mötesordförande        Justerare                                  Justerare         

Osman Mohamed        Ahmed Qassim                       Ahmed Ali