Verksamhetsberättelse 2010

Mentalhälsoprojekt

SNR har under 2010 genomfört andra året av ett två årig mentalhälsoprojekt som finansierats av SIDA via Forum Syd med 90 % och Somaliland Nordic Relief med 10 %. Projektet som startades i slutet av mars 2009 och avslutades i mars 2011 genomfördes av vår samarbetsorganisation GAVO.  Hela projektet kostade 846 000 kr varav 394 000 kr avsåg 2010.

Projektets långsiktiga vision var att Somaliland skulle få nationell mentalhälsopolicy som garanterar mentalsjukas mänskliga rättigheter i samhället. Projektet har först genomfört förstudie om mentalhälsosituationen i landet och sedan ordnat flera konsultationsmöten och workshops för skapandet av policyn och deltagarna var riksdagspolitiker, berörda myndigheter, patienter, anhöriga, personal osv. Vi har också ordnat lobbying workshops för att få fram nyckelpersoner i samhället som skall kämpa för mentalsjukas rättigheter. Vi har likaså ordnat medvetenhetshöjande workshops och traumakonferenser där man tagit upp könsstympning av flickor och tuggande av kat vilka är två viktiga bakomliggande orsaker till mentalohälsa. Den 10 oktober 2009 och 2010 världens mentalhälsodag har vi i Hargeisa satt upp affischer om mentalhälsan. Affischerna handlade om missuppfattningen om mentalsjukdomar och uppmanade människorna att respektera mentalsjukas grundläggande mänskliga rättigheter. Vi har också producerat broschyrer som handlade om mentalsjuka och dess rättigheter. Vi har dessutom utbildat 5 olika traditionella mentalvårdcentraler samt genomfört två studieresor till grannlandet Etiopien. Aktivt Medborgarskap och Genusprojekt

SNR har under 2010 också genomfört ett årig aktivt medborgarskap och genusprojekt som finansierats av SIDA via Forum Syd med 90 % och Somaliland Nordic Relief med 10 %. Projektets som har startats i juli 2010 pågår fortvarande och beräknas avslutas i juni 2011. Insatsen har genomförts av vår samarbetsorganisation GAVO. Projektet kommer att kosta 542 000 kr.

Projektets långsiktiga vision är att skapa aktivt medborgarskap i lokala politiken där lokala myndigheter, civila samhället och lokala befolkningen samarbetar. Projekt skall stärka civila samhällets och lokala befolkningens delaktighet i lokala politiken och förhoppningen är att det skall leda till redovisningsansvar och minskad korruptionen och därmed stabilitet i landet. För att nå målen har vi ordnat flera workshops om aktivt medborgarskap och genus i städerna Burao och Gabiley. En del av workshopen var organisationsutveckling medan andra var medvetenhetshöjande workshops. Insatsen skall också öka kvinnornas deltagande i lokala politiken genom workshops om genusperspektivet och utbildningar till ett antal unga tjejer samt genom att stödja Women in Journalism Association (WIJA). Insatsen skall leda till att fler kvinnor satsar på att komma in i politiken och/eller på högre befattningar inom offentliga verksamheter och civila samhället.

För att nå målen har vi utbildat 20 unga och fattiga tjejer från Burao och Gebiley och 10 tjejer från WIJA på universitetet i Hargeisa i en respektive två terminer. En del av utbildningen pågår fortvarnande och kommer att avslutas i juni. De 20 tjejerna har läst ekonomi och administration medan WIJA tjejerna har läst media. Vi har också köpt utrusning till WIJA och dessutom gett dem stöd för att kunna producera bulletin som handlar om kvinnor och dess situation.

Örebro

2010-04-23